Regulamin sklepu internetowego artigo24.pl

§1. Definicje

 1. Dział Obsługi: dział obsługi klienta sklepu internetowego; adres: ul. Feliksińska 38, 92-637 Łódź; e-mail: sklep.artigo24@gmail.com; tel. +48 533 253 529; +48 690 935 400.
 2. Dni robocze: oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient: osoba kupująca produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 4. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować.
 5. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym regulaminem.
 6. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedawca: serwis i sklep internetowy prowadzony przez "Artigo", działający pod adresem www.artigo24sport.pl
 8. Umowa: umowa dotycząca produktu zawarta między Klientem a "Artigo", z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności stron.
 9. Trwały nośnik: oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
 10. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 11. Artigo: "Artigo. Dorota Górniewicz" z siedzibą w Łodzi przy ul. Feliksińskiej 38, 92-637 Łódź. NIP: 7281007657, REGON: 470968938. 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Artigo świadczy następujące usługi: a) umożliwianie nabywania produktów znajdujących się w ofercie Artigo b) udzielanie klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Artigo c) umożliwienie klientom wyrażania opinii na temat produktów d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać całą dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone poza dniami roboczymi będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep internetowy może być również niedostępny podczas konserwacji oraz w razie jego awarii. 
 4. Klient ma dostęp do regulaminu nieodpłatnie w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem strony internetowej www.artigo24sport.pl
 5. Klient akceptuje niniejszy regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.
 6. Podczas korzystania ze sklepu internetowego klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Artigo. Administratorem danych jest Artigo. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 10. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w sklepie podane są w polskich złotych.
 11. Artigo F.W. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i treści publikowanych w sklepie bez uprzedzenia. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian realizowane są na warunkach obowiązujących przed ich wprowadzeniem. 

§ 3. Zasady zawierania umów kupna sprzedaży

 1. Artigo prowadzi sprzedaż produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego lub telefonicznie.
 2. Informacje o produktach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez klienta w sklepie internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Artigo F.W. na zasadach opisanych poniżej.
 3. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają innych ponoszonych przez klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest klient, w związku z zamówieniem produktu.
 4. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
 5. Zakup produktów oferowanych przez sklep internetowy odbywa się poprzez wybranie produktów, złożenie i potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej oraz dokonanie płatności (z wyłączeniem przesyłki "za pobraniem"). 
 6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w sklepie internetowym klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z regulaminem stanowią integralną część umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada poza dniem roboczym. Wówczas potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.Płatności w sklepie internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru ( „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego "mBank PayNow" lub przelewem na konto "Artigo. Dorota Górniewicz": Bank Pekao 05 1240 2539 1111 0011 1607 5120.
 7. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia. 
 8. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi lub doręczycielowi podczas odbioru przesyłki.
 9. W trakcie zamówienia klient ma obowiązek podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, m.in.: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres wysyłki.
 10. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem innych środków przekazu wskazanych w sklepie internetowym (z pominięciem funkcji koszyka), które w razie wątpliwości udostępniono wyłącznie dla wygody klienta, przyjmuje się, że klient zaakceptował Regulamin z chwilą złożenia zamówienia.
 11. Operator Artigo może skontaktować się z klientem w celu uzupełnienia lub weryfikacji danych przekazanych przez klienta w celu poprawnej realizacji zamówienia.
 12. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania produktów do wysłania plus czas doręczenia przesyłki, zgodnie z regulaminem usług świadczonych przez wybranego spedytora. Artigo zastrzega sobie prawo do przygotowania wysyłki nie dłużej niż 10 dni roboczych.
 13. Artigo może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania produktu dla zamówienia, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia, obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
 14. Zamówienia niezapłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane. Artigo nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
 15. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Artigo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

§ 4. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Artigo dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia nie przekraczał 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub przelewu bankowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 4. Zamówione produkty zostaną dostarczone do klienta transportem własnym, przesyłką kurierską, pocztową, do wskazanego przez klienta paczkomatu lub kiosku Ruch.
 5. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub doręczyciela należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie, taśmy lub plomby przesyłki są uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Artigo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z niedokładnego lub błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 8. Artigo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, który zgodnie z dyspozycją kupującego został wysłany przesyłką nierejestrowaną.

§ 5. Informacje dotyczące praw klienta zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Dział Obsługi o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 4. Artigo może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.     

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu produktów:
  a) Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad,
  b) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,
  c) reklamację produktu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sklep.artigo24@gmail.com
  d) w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację
  e) Produkty prezentowane w sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu, przy czym gwarancja nie trwa dłużej niż data  przydatności produktu do użycia.
  f) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania reklamacji.

§ 7. Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne.
  a) Administratorem Sklepu Internetowego jest firma Artigo z siedzibą przy ul. Feliksińskiej 38, 92-637 Łódź, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7281007657, REGON: 470968938.
  b) Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
  c) Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator danych osobowych.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest: ARTIGO Dorota Górniewicz,
  ul. Feliksińska 38, 92-637 Łódź.
  W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
  a) poczty elektronicznej: sklep.artigo24@gmail.com,
  b) poczty standardowej: ul. Feliksińska 38, 92-637 Łódź.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
  a) w trakcie rejestracji przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko oraz dane podane w celu realizacji zamówienia, takie jak adres do wysyłki, adres e-mail i nr telefonu;  w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów,
  b) w celu świadczenia Usług nie wymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP,
  c) w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło,
  d) w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło,
  e) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego,
  f) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej,
  g) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków,
  h) w celu marketingu naszych Towarów i Usług, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies,
  i) w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych
  Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
  a) dane kontaktowe,
  b) dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym,
  c) dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym,
  d) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków,
  e) dane dotyczące usług marketingowych.
 5. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień oraz innych usług wykonywanych dla Klienta.
  Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  a) kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,
  b) kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 5 lat,
  c) po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 7. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
 8. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
 9. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia "zautomatyzowanych decyzji" w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.
 10. Odbiorcy danych osobowych
  Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  a)organom państwowym, np. sąd, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, gdy o to wystąpią,
  b)podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne,  kurierskie (w związku z realizacją zamówienia).
 11. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Na podstawie RODO masz prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych  (art. 17 RODO),
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  f) żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO).
 12. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
  W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
 13. Prawo do cofnięcia zgody
  a) możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
  b) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem,
  c) jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: sklep.artigo24@gmail.com.
 14. Skarga do organu nadzorczego
  a) jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  b) w Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

§ 8. Pliki cookies

 1. Informacje ogólne
  a) Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
  b) Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
  c) Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Bezpieczeństwo
  Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki "cookies" wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Rodzaje plików "cookies"
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 4. Cele
  Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w celu konfiguracji Sklepu Internetowego.
  Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. ARTIGO zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie będą podane do wiadomości klienta poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.artigo24sport.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje dla umów zawartych po ogłoszeniu zmiany.
 3. Każdy klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. ARTIGO informuje, że strona zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, należące do producentów sprzedawanych artykułów i właściciela serwisu.
 5. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania prezentowanych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 6. W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów prawnych.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 października 2022 r.